រំកិល​ចុះ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្នាតធំ
ការណែនាំអំពីយាយគំរូ និងឥរិយាបទលាងសម្អាតសំខាន់ៗចំនួន ៣ សម្រាប់កុមារ
ការណែនាំអំពីយាយគំរូ និងឥរិយាបទលាងសម្អាតសំខាន់ៗចំនួន ៣ សម្រាប់កុមារ
ស្ប៉តទូរទស្សន៍
ទូរទស្សន៍ | ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម | ឧបករណ៍បណ្ដុះបណ្ដាល
ចម្រៀងនិងវីដេអូតន្ត្រីរបស់កុមារ ឥរិយាបថ លាងសម្អាតសំខាន់ៗចំនួន ៣ សម្រាប់កុមារ
វីដេអូចម្រៀងយុទ្ធនាការ
ទូរទស្សន៍ | ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម | វិទ្យុ | សាលារៀន | បន្ទប់រង់ចាំនៃមណ្ឌលសុខភាព
ចម្រៀងនិងវីដេអូតន្ត្រីរបស់កុមារ ឥរិយាបថ លាងសម្អាតសំខាន់ៗចំនួន ៣ សម្រាប់កុមារ
ចម្រៀងនិងវីដេអូតន្ត្រីរបស់កុមារ ឥរិយាបថ លាងសម្អាតសំខាន់ៗចំនួន ៣ សម្រាប់កុមារ
វីដេអូចម្រៀងយុទ្ធនាការ
ទូរទស្សន៍ | ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម | វិទ្យុ | សាលារៀន | បន្ទប់រង់ចាំនៃមណ្ឌលសុខភាព
ត្រលប់ទៅទំព័រលើវិញ
ការលាងដៃជាមួយសាប៊ូ
ការលាងដៃជាមួយសាប៊ូ
វីដេអូអប់រំ
ទូរទស្សន៍ | ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម | ឧបករណ៍បង្រៀន | បន្ទប់រង់ចាំនៃមណ្ឌលសុខភាព
វីដេអូដែលពង្រឹងសារៈសំខាន់នៃការបង្រៀនកុមារអាយុក្រោម៥ឆ្នាំឱ្យលាងដៃជាមួយសាប៊ូ ក្នុងពេលសំខាន់ៗចំនួន ២ គឺ៖ បន្ទាប់ពីបន្ទោរបង់ និងមុនពេលបរិភោគអ្វីមួយ (អាហារពេលនិងអាហារសម្រន់) និងវិធីបង្រៀនពួកគេដើម្បីឱ្យពួកគេក្លាយជាមនុស្សឆ្លាត និងមានអនាគតល្អប្រសើរ។

ប្រើប្រាស់ជាមួយ៖ ផ្ទាំងក្រដាស់អំពីការលាងដៃ ល្បែងអប់រំអំពីការលាងដៃ សកម្មភាពធុងលាងដៃធ្វើដោយខ្លួនឯង ស្ទីកគ័រក្រើនរំឭកអំពីការលាងដៃ សៀវភៅរឿងនិទានអំពីការលាងដៃ
ការប្រើបង្គន់អនាម័យ
ការប្រើបង្គន់អនាម័យ
វីដេអូអប់រំ
ទូរទស្សន៍ | ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម | ឧបករណ៍បណ្តុះបណ្តាល | បន្ទប់រង់ចាំនៃមណ្ឌលសុខភាព
វីដេអូ ដែលពង្រឹងសារៈសំខាន់នៃការបង្រៀនកុមារឱ្យប្រើបង្គន់អនាម័យសម្រាប់ការបន្ទោរបង់ នៅពេលពួកគេមានអាយុលើសពី២ឆ្នាំ និងវិធីបង្រៀនពួកគេ ដើម្បីឱ្យពួកគេក្លាយជាមនុស្សឆ្លាតនិងមានអនាគតល្អប្រសើរ។

ប្រើប្រាស់ជាមួយ៖ ផ្ទាំងក្រដាស់អំពីបង្គន់អនាម័យ ល្បែងអប់រំអំពីបង្គន់អនាម័យ ស្ទីកគ័រក្រើនរំឭកអំពីបង្គន់អនាម័យ សៀវភៅរឿងនិទានអំពីបង្គន់អនាម័យ
ទឹកផឹកស្អាត
ទឹកផឹកស្អាត
វីដេអូអប់រំ
ទូរទស្សន៍ | ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម | ឧបករណ៍បណ្តុះបណ្តាល | បន្ទប់រង់ចាំនៃមណ្ឌលសុខភាព
វីដេអូ ដើម្បីពង្រឹងសារៈសំខាន់នៃការបរិភោគទឹកផឹកដែលត្រូវបានបន្សុទ្ធនិងរក្សាទុកប្រកបដោយសុវត្ថិភាព សម្រាប់កុមារដែលមានអាយុលើសពី ២ ឆ្នាំ និងវិធីបង្រៀនពួកគេ ដើម្បីឱ្យពួកគេក្លាយជាមនុស្សឆ្លាតនិងមានអនាគតល្អប្រសើរ។

ប្រើប្រាស់ជាមួយ៖ ផ្ទាំងក្រាស់អំពីទឹកផឹក ល្បែងអប់រំអំពីទឹកផឹក សៀវភៅរឿងនិទានអំពីទឹកផឹក
ឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយនិងទំនាក់ទំនង
ការលាងដៃជាមួយសាប៊ូ
ការលាងដៃជាមួយសាប៊ូ
ផ្ទាំងក្រដាស់
ឧបករណ៍បណ្ដុះបណ្ដាល
ឧបករណ៍សៀវភៅរូបភាពប្រើសម្រាប់អប់រំអ្នកថែទាំនៅវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសហគមន៍អំពីសារៈសំខាន់នៃការណ៍ដែលកុមារត្រូវលាងដៃជានិច្ចជាមួយសាប៊ូ បន្ទាប់ពីបន្ទោរបង់ និងមុនពេលញ៉ាំអ្វីមួយ (រួមទាំងអាហារសម្រន់) និងបង្ហាញអ្នកថែទាំនូវវិធីបង្ហាត់បង្រៀនក្មេងៗឱ្យធ្វើបែបនេះ ប្រើបង្គន់អនាម័យសម្រាប់ការបន្ទោរបង់ និងបង្ហាញអ្នកថែទាំអំពីរបៀបបង្រៀនកូនៗរបស់ពួកគេឱ្យធ្វើបែបនេះនៅវ័យកុមារភាព។

ប្រើប្រាស់ជាមួយ៖ ល្បែងអប់រំអំពីការលាងដៃ សកម្មភាពធុងលាងដៃធ្វើដោយខ្លួនឯង ស្ទីកគ័រក្រើនរំឭកអំពីការលាងដៃ សៀវភៅរឿងនិទានអំពីការលាងដៃ វីដេអូអប់រំអំពីការលាងដៃ
ការប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យ
ការប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យ
ផ្ទាំងក្រដាស់
ឧបករណ៍បណ្ដុះបណ្ដាល
ឧបករណ៍សៀវភៅរូបភាពត្រូវបានប្រើដើម្បីអប់រំអ្នកថែទាំ នៅតាមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសហគមន៍អំពីសារៈសំខាន់នៃការណ៍ដែលកុមារប្រើបង្គន់អនាម័យសម្រាប់ការបន្ទោរបង់ និងបង្ហាញអ្នកថែទាំពីរបៀបបង្រៀនកូនៗរបស់ពួកគេឱ្យធ្វើបែបនេះនៅវ័យកុមារភាព។

ប្រើប្រាស់ជាមួយ៖ ល្បែងអប់រំអំពីបង្គន់អនាម័យ ស្ទីគ័រក្រើនរំឭកអំពីបង្គន់អនាម័យ សៀវភៅរឿងនិទានអំពីបង្គន់អនាម័យ វីដេអូអប់រំអំពីបង្គន់អនាម័យ
ទឹកផឹកស្អាត
ទឹកផឹកស្អាត
ផ្ទាំងក្រដាស់
ឧបករណ៍បណ្ដុះបណ្ដាល
ឧបករណ៍សៀវភៅរូបភាពប្រើសម្រាប់អប់រំអ្នកថែទាំនៅវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសហគមន៍អំពីសារៈសំខាន់នៃការណ៍ដែលកុមារទទួលបានទឹកផឹកស្អាតជានិច្ច និងបង្ហាញអ្នកថែទាំអំពីរបៀបធ្វើឱ្យរឿងនេះងាយស្រួលធ្វើនៅផ្ទះ។

ប្រើប្រាស់ជាមួយ៖ ល្បែងអប់រំអំពីទឹកផឹក សៀវភៅរឿងនិទានអំពីទឹកផឹក វីដេអូអប់រំអំពីទឹកផឹក
ការលាងដៃជាមួយសាប៊ូ
ការលាងដៃជាមួយសាប៊ូ
ល្បែងអប់រំ
ឧបករណ៍បណ្ដុះបណ្ដាល
ល្បែងអប់រំបែបអន្តរកម្ម សម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលសហគមន៍ ដើម្បីពង្រឹងសារនិងជំហានសំខាន់ៗដែលត្រូវអនុ​វត្តតាម សម្រាប់ការលាងដៃជាមួយសាប៊ូសម្រាប់កុមារ ដែលត្រូវបានបង្រៀននៅក្នុងផ្ទាំងក្រដាសសមស្រប។ វារួមមានក្តារល្បែងនិងកាតរូបភាពចំនួន ៦។ សូមប្រើប៉ារ៉ូលល្បែងអំពីការលាងដៃ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ល្បែងនេះ។

ប្រើប្រាស់ជាមួយ៖ ប៉ារ៉ូលល្បែងអំពីការលាងដៃ ផ្ទាំងក្រដាស់អំពីការលាងដៃ សកម្មភាពធុងលាងដៃធ្វើដោយខ្លួនឯង ស្ទីកគ័រក្រើនរំឭកអំពីការលាងដៃ សៀវភៅរឿងនិទានអំពីការលាងដៃ វីដេអូអប់រំអំពីការលាងដៃ
ការប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យ
ការប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យ
ល្បែងអប់រំ
ឧបករណ៍បណ្ដុះបណ្ដាល
ល្បែងសិក្សាបែបអន្តរកម្ម សម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលសហគមន៍ ដើម្បីពង្រឹងសារនិងជំហានសំខាន់ៗដែលត្រូវអនុវត្តតាម សម្រាប់ការប្រើបង្គន់អនាម័យរបស់កុមារ ដែលត្រូវបានបង្រៀនជាផ្ទាំងក្រដាស់សមស្រប។ វារួមមានក្តារល្បែងនិងកាតរូបភាពចំនួន ៦។ សូមប្រើប៉ារ៉ូលហ្គេមអំពីបង្គន់អនាម័យ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ល្បែងនេះ។

ប្រើប្រាស់ជាមួយ៖ ប៉ារ៉ូលល្បែងអំពីបង្គន់អនាម័យ ផ្ទាំងក្រដាស់អំពីបង្គន់អនាម័យ ស្ទីកគ័រក្រើនរំឭកអំពីបង្គន់អនាម័យ សៀវភៅរឿងនិទានអំពីបង្គន់អនាម័យ វីដេអូអប់រំអំពីបង្គន់អនាម័យ
ទឹកផឹកស្អាត
ទឹកផឹកស្អាត
ល្បែងអប់រំ
ឧបករណ៍បណ្ដុះបណ្ដាល
ល្បែងអប់រំបែបអន្តរកម្ម សម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលសហគមន៍ ដើម្បីពង្រឹងសារនិងជំហានសំខាន់ៗដែលត្រូវអនុ​វត្តតាម សម្រាប់ទឹកផឹកស្អាតសម្រាប់កុមារ ដែលត្រូវបានបង្រៀននៅក្នុងផ្ទាំងក្រដាសសមស្រប។ វារួមមានក្តារល្បែងនិងកាតរូបភាពចំនួន ៦។ សូមប្រើប៉ារ៉ូលល្បែងអំពីការលាងដៃ ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ល្បែងនេះ។

ប្រើប្រាស់ជាមួយ៖ ប៉ារ៉ូលល្បែងអំពីទឹកផឹក ផ្ទាំងក្រដាស់អំពីទឹកផឹក សៀវភៅរឿងនិទានអំពីទឹកផឹក វីដេអូអប់រំអំពីទឹកផឹក
ការលាងដៃជាមួយសាប៊ូ
ការលាងដៃជាមួយសាប៊ូ
ស្ទីគ័រក្រើនរំឭក
ឧបករណ៍តាមគ្រួសារ | សាលារៀន | មណ្ឌលសុខភាព | អាជីវករជា 'ជើងឯកអនាម័យ'
ស្ទីកគ័រក្រើនរំឭកសម្រាប់កុមារដាក់នៅលើស្ថានីយ៍លាងដៃឬតំបន់លាងដៃរបស់ពួកគេ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តកុមារឱ្យលាងដៃរបស់ពួកគេជាមួយសាប៊ូជាប្រចាំ ហើយអ្នកថែទាំងអស់និយាយដល់ នៅពេលបង្រៀនកូនៗរបស់ពួកគេ។ ភ្លឺថ្លានិងមានពណ៌ស្រស់ឆើតឆាយ វាបង្ហាញពីតួអង្គកំពូលវីរបុរស ក្មេងឆ្លាត ដែលធ្វើកាយវិការអំពីបង្គន់អនាម័យពីចម្រៀងយុទ្ធនាការ និងធ្វើជាគំរូសម្រាប់កុមារធ្វើត្រាប់តាម។

ប្រើប្រាស់ជាមួយ៖ ផ្ទាំងក្រដាស់អំពីការលាងដៃ ល្បែងអប់រំអំពីការលាងដៃ ស្ទីកគ័រក្រើនរំឭកអំពីការលាងដៃ សៀវភៅរឿងនិទានអំពីការលាងដៃ វីដេអូអប់រំអំពីការលាងដៃ
ការប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យ
ការប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យ
ស្ទីគ័រក្រើនរំឭក
ឧបករណ៍តាមគ្រួសារ | សាលារៀន | មណ្ឌលសុខភាព
ស្ទីកគ័រក្រើនរំឭកសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដាក់នៅលើទ្វារបង្គន់អនាម័យរបស់ពួកគេ ដែលអ្នកថែទាំងអាចនិយាយដល់និងលើកទឹកចិត្តកុមារឱ្យប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យនិងលាងដៃរបស់ពួកគេជាមួយសាប៊ូបន្ទាប់មក។ ភ្លឺថ្លានិងមានពណ៌ស្រស់ឆើតឆាយ វាបង្ហាញពីតួអង្គកំពូលវីរបុរស ក្មេងឆ្លាត ដែលធ្វើកាយវិការអំពីបង្គន់អនាម័យពីចម្រៀងយុទ្ធនាការ និងធ្វើជាគំរូសម្រាប់កុមារធ្វើត្រាប់តាម។

ប្រើប្រាស់ជាមួយ៖ ផ្ទាំងក្រដាស់អំពីការលាងដៃ ល្បែងអប់រំអំពីការលាងដៃ ស្ទីកគ័រក្រើនរំឭកអំពីការលាងដៃ សៀវភៅរឿងនិទានអំពីការលាងដៃ វីដេអូអប់រំអំពីការលាងដៃ
សកម្មភាពធុងលាងដៃដែលត្រូវធ្វើដោយខ្លួនឯង (DIY)
សកម្មភាពធុងលាងដៃដែលត្រូវធ្វើដោយខ្លួនឯង (DIY)
ស្ទីគ័រក្រើនរំឭក
សកម្មភាពសហគមន៍ | ឧបករណ៍តាមគ្រួសារ | អាជីវករជា 'ជើងឯកអនាម័យ'
សមាជិកគ្រួសារសាងសង់ស្ថានីយ៍លាងដៃមួយដែលមានគម្របនិងក្បាលរ៉ូប៊ីណេ សម្រាប់ផ្ទះរបស់ពួកគេ ក្នុងកំឡុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល។ អ្នកចូលរួមនាំយកធុងថ្នាំលាបស្អាតមួយដែលមានគម្របទៅវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ហើយចូលរួមវិភាគទានជាក្បាលរ៉ូប៊ីណេដែលរកបានពីក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងចំនួនមួយដែលបានព្រមព្រៀង។ គាំទ្រដោយការណែនាំអំពីសកម្មភាពធុងលាងដៃធ្វើដោយខ្លួនឯង។

ប្រើប្រាស់ជាមួយ៖ ផ្ទាំងក្រដាស់អំពីការលាងដៃ ល្បែងអប់រំអំពីការលាងដៃ ស្ទីកគ័រក្រើនរំឭកអំពីការលាងដៃ សៀវភៅរឿងនិទានអំពីការលាងដៃ វីដេអូអប់រំអំពីការលាងដៃ
ការលាងដៃជាមួយសាប៊ូ
ការលាងដៃជាមួយសាប៊ូ
សៀវភៅរឿងនិទាន
ឧបករណ៍តាមគ្រួសារ | សាលារៀន | បន្ទប់រង់ចាំនៃមណ្ឌលសុខភាព
សៀវភៅរឿងនិទានកុមារសម្រាប់អ្នកថែទាំយកទៅផ្ទះនិងប្រើប្រាស់ជាមួយកូនៗរបស់ពួកគេ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគេឱ្យលាងដៃជាមួយសាប៊ូ ក្រោយបន្ទោរបង់រួច និងមុនពេលបរិភោគអ្វីមួយ (រួមមានអាហារសម្រន់)។ សៀវភៅរឿងនិទាននេះមានលក្ខណៈពិសេសដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីតួអង្គ ក្មេងឆ្លាត ដែលប្រើសាប៊ូជាអាវុធសម្ងាត់ ដើម្បីកម្ចាត់បីសាចមេរោគ។
ការប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យ
ការប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យ
សៀវភៅរឿងនិទាន
ឧបករណ៍តាមគ្រួសារ | សាលារៀន | បន្ទប់រង់ចាំនៃមណ្ឌលសុខភាព
សៀវភៅរឿងនិទានកុមារសម្រាប់អ្នកថែទាំយកទៅផ្ទះនិងប្រើប្រាស់ជាមួយកូនៗរបស់ពួកគេ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគេឱ្យបន្ទោរបង់នៅក្នុងបង្គន់អនាម័យ។ សៀវភៅរឿងនិទាននេះមានលក្ខណៈពិសេសដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីតួអង្គ ក្មេងឆ្លាត ដែលបន្តស្វែងរកបង្គន់អនាម័យ និងចៀសឆ្ងាយពីបីសាចមេរោគ។
ទឹកផឹកស្អាត
ទឹកផឹកស្អាត
សៀវភៅរឿងនិទាន
ឧបករណ៍តាមគ្រួសារ | សាលារៀន | បន្ទប់រង់ចាំនៃមណ្ឌលសុខភាព
សៀវភៅរឿងនិទានកុមារសម្រាប់អ្នកថែទាំយកទៅផ្ទះនិងប្រើប្រាស់ជាមួយកូនៗរបស់ពួកគេ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគេឱ្យផឹកទឹកដែលមានសុវត្ថិភាពដែលរៀបចំដោយអ្នកថែទាំរបស់ពួកគេជានិច្ច។ សៀវភៅរឿងនិទាននេះមានលក្ខណៈពិសេសដែលឆ្លុះបញ្ចាំងប្រកបដោយពណ៌ស្រស់ឆើតឆាយនូវតួអង្គ ក្មេងឆ្លាត ដែលឆ្លងកាត់ពពួកបីសាចមេរោគក្នុងប្រភពទឹកផ្សេងៗគ្នា រហូតដល់ទីបំផុតរកឃើញទឹកស្អាតសម្រាប់ផឹកនៅកណ្ដាលថ្ងៃដ៏ក្តៅ។
ត្រលប់ទៅទំព័រលើវិញ
អាវយឺតមានរូបតំណាង
ឧបករណ៍សម្របសម្រួល
អាវយឺតដែលពាក់ដោយអ្នកអនុវត្ត/អ្នកសម្របសម្រួល ដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិងបង្កើតសាមគ្គីភាពនិងភាពរំជើបរំជួលនៅជុំវិញនិមិត្តសញ្ញា យាយគំរូ ក៏ដូចជាពង្រឹងការទទួលស្គាល់និមិត្តសញ្ញានេះផងដែរ។ អាវនេះគួរតែពាក់នៅវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសហគមន៍។
វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ស្នាដៃសម្រេចបានសម្រាប់អ្នកថែទាំ
ឧបករណ៍តាមគ្រួសារ
អ្នកថែទាំទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីសមិទ្ធិផលសម្រេចបាន នៅពេលពួកគេបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល យាយគំរូ អំពីការប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យ ការលាងដៃជាមួយសាប៊ូ និងទឹកផឹកស្អាត សម្រាប់កុមារ។
រូបកាតុងបញ្ឈរទំហំប៉ុនមនុស្ស
បន្ទប់រង់ចាំនៃមណ្ឌលសុខភាព | សាលារៀន
រូបកាតុងសម្រាប់ដាក់នៅបន្ទប់រង់ចាំនៃមណ្ឌលសុខភាព ដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍និងពង្រឹងឥរិយាបថលាងសម្អាតសំខាន់ទាំង ៣ យ៉ាង។
កិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអាជីវករ ក្នុងនាមជា "ជ័យលាភីអនាម័យស្អាត"
ត្រលប់ទៅទំព័រលើវិញ
ពពាយនាយស្វែងរកអាជីវករ
ឧបករណ៍សម្របសម្រួល
ឧបករណ៍សៀវភៅរូបភាពដែលត្រូវបានប្រើដោយអ្នកអនុវត្ត ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលអាជីវករឱ្យក្លាយជា "ជើងឯកអនាម័យ" និងលើកកម្ពស់ការលាងដៃជាមួយសាប៊ូចំពោះកុមារនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ។ នៅពេលដែលអាជីវករចុះឈ្មោះជាជើងឯកអនាម័យរួច ពួកគេទទួលបានស្ថានីយ៍លាងដៃក្មេងឆ្លាតមួយ សម្ភារៈតាំងបង្ហាញសម្រាប់ហាងរបស់ពួកគេ អាវយឺតយាយគំរូ និងវិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់មួយ។
ធុងលាងដៃ
ឧបករណ៍អាជីវករ
ស្ថានីយ៍លាងដៃដែលមានគម្របនិងក្បាលរ៉ូប៊ីណេ ដែលត្រូវបានផ្តល់ឱ្យអាជីវករដែលចុះឈ្មោះដើម្បីក្លាយជា "ជើងឯកអនាម័យ"។ ស្ថានីយ៍លាងដៃនេះត្រូវបានថែទាំជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយអាជីវករជាមួយទឹកនិងសាប៊ូនៅហាងរបស់ពួកគេ។
អាវយឺតមានរូបតំណាង
ឧបករណ៍អាជីវករ
អាវយឺតដែលត្រូវបានផ្តល់ឱ្យអាជីវករ នៅពេលពួកគេចុះឈ្មោះជាជើងឯកអនាម័យ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគេ បង្កើតឱ្យមានស្មារតីសាមគ្គីភាពនិងភាពរំជើបរំជួលនៅជុំវិញនិមិត្តសញ្ញា យាយគំរូ ក៏ដូចជាពង្រឹងការទទួលស្គាល់នូវនិមិត្តសញ្ញានេះ។
បដាព្យួរ
ឧបករណ៍អាជីវករ
បដាធំសម្រាប់អ្នកលក់ដែលជាជើងឯងអនាម័យ ដើម្បីតាំងបង្ហាញនៅមុខហាងរបស់ពួកគេ ដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ និងប្រកាសថាពួកគេមានស្ថានីយ៍លាងដៃនៅហាងរបស់ពួកគេ។ វាមានបង្ហាញនូវតួអង្គ យាយគំរូ និងវីរបុរស ក្មេងឆ្លាត ក៏ដូចជារូបភាពនៃស្ថានីយ៍លាងដៃដែលមាននិមិត្តសញ្ញាផងដែរ។
រូបព្យួររាងមូល
ឧបករណ៍អាជីវករ
ស្លាកសញ្ញារាងជារង្វង់ចម្រុះពណ៌ដែលអាជីវករជាជើងឯងអនាម័យអាចព្យួរជុំវិញហាងរបស់ពួកគេបាន ដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍និងលើកកម្ពស់ការលាងដៃដល់កុមារ តាមរយៈតួអង្គវីរបុរស ក្មេងឆ្លាត។
វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់សម្រាប់អាជីវករ
ឧបករណ៍អាជីវករ
អាជីវករដែលចុះឈ្មោះជាជើងឯកអនាម័យ និងរក្សាបាននូវសកម្មភាពលាងដៃនៅហាងរបស់ពួកគេ នឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់សម្រាប់ការខិតខំរបស់ពួកគេ។
វិធីសាស្ត្រអនុវត្ត

ឯកសារខាងក្រោមនេះណែនាំអ្នកអនុវត្តអំពីវិធីប្រើឧបករណ៍យុទ្ធនាការ យាយគំរូ ឱ្យអស់ពីលទ្ធភាព ដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត។

លក្ខណៈលម្អិតនៃការបោះពុម្ព

PDF | 6.31 MB

ព័ត៌មានបច្ចេកទេស ដើម្បីជួយអ្នកអនុវត្តជាមួយនឹងការបោះពុម្ពឧបករណ៍យុទ្ធនាការនានា រួមមាន លក្ខណៈលម្អិតសម្រាប់វិមាត្រ វត្ថុធាតុ ពណ៌ ជាដើម។

ការណែនាំអំពីការសម្របសម្រួល៖ ការលាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូ

PDF | 3.26 MB

ការណែនាំនេះពន្យល់ពីជំហាននៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលតាមលំដាប់លំដោយ និងជំហាននៃការសម្របសម្រួល។ វាមានបញ្ចូលទាំងប៉ារ៉ូលរបស់ល្បែងកំសាន្តអប់រំផងដែរ។

យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងនិងការណែនាំលើការអនុវត្ត

PDF | 9.24 MB

រាល់ព័ត៌មានដែលត្រូវការដើម្បីអនុវត្តយុទ្ធនាការ យាយគំរូ ដោយជោគជ័យ។ ឯកសារនេះផ្តល់នូវអនុសាសន៍លើបណ្ដាញ ទស្សនិកជនគោលដៅ និងកាលវិភាគនៃសកម្មភាពដែលបានស្នើ ក៏ដូចជារបៀបត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃយុទ្ធនាការ ដើម្បីវាស់ស្ទង់ពីផលប៉ះពាល់។

គោលការណ៍ណែនាំនៃនិមិត្តសញ្ញា

PDF | 10.33 MB

ស្តង់ដារយុទ្ធនាការនិមិត្តសញ្ញា។ មានការណែនាំអំពីរចនាបថដែលមានសំណុំនៃវិធាននានាដែលពន្យល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់និមិត្តសញ្ញា យាយគំរូ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធភាព។

ផែនការផ្សព្វផ្សាយ

PDF | 1.27 MB

សម្ភារៈនិងបណ្ដាញដែលត្រូវបានណែនាំសម្រាប់ឥរិយាបទនីមួយៗរួមមានទស្សនិកជនគោលដៅ គោលបំណងទំនាក់ទំនង និងកម្រិតនៃការផ្សព្វផ្សាយ។

ការណែនាំអំពីការសម្របសម្រួល៖ ការប្រើប្រាស់បង្គន់

PDF | 4.17 MB

ការណែនាំនេះពន្យល់ពីជំហាននៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលតាមលំដាប់លំដោយ និងជំហាននៃការសម្របសម្រួល។ វាមានបញ្ចូលទាំងប៉ារ៉ូលរបស់ល្បែងកំសាន្តអប់រំផងដែរ។

ការណែនាំអំពីការសម្របសម្រួល៖ ការញ៉ាំទឹកស្អាត

PDF | 5.26 MB

ការណែនាំនេះពន្យល់ពីជំហាននៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលតាមលំដាប់លំដោយ និងជំហាននៃការសម្របសម្រួល។ វាមានបញ្ចូលទាំងប៉ារ៉ូលរបស់ល្បែងកំសាន្តអប់រំផងដែរ។

ការណែនាំអំពីការសម្របសម្រួល៖ «ជ័យលាភីអនាម័យស្អាត»

PDF | 2.85 MB

ការណែនាំនេះពន្យល់ពីជំហាននីមួយៗ ដែលអ្នកអនុវត្តត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីជ្រើសរើស «ជ័យលាភីអនាម័យ»។ ក្នុងផ្នែកនេះ ក៏មានរួមបញ្ជូលសម្ភារៈដែលអ្នកអនុវត្តត្រូវការ និងរបៀបពិនិត្យមើល ដើម្បីប្រាកដថា «ជ័យលាភីអនាម័យ» នឹងបន្តថែរក្សាកន្លែងលាងដៃរបស់ពួកគេ។

ការណែនាំអំពីការសម្របសម្រួល៖ របៀបធ្វើធុងលាងដៃ

PDF | 1.09 MB

របៀបធ្វើធុងលាងដៃដោយខ្លួនឯង ដោយមានភ្ជាប់ជាមួយរូបបង្ហាញ។

ទាក់ទងពួកយើង